Webkamera

Nesjane kamera i retning vest:


 

E39 Forus retning Sandnes:

Statens Vegvesen